Ubytovací řád

Všichni ubytovaní hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny

 

1. Příjezd a odjezd

 

1.1 Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti na recepci penzionu. Provoz recepce penzionu je shodný s otevírací dobou kavárny.

 

1.2 Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele, a to ihned při ubytování.

 

1.3 Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 14:00 hod až do ukončení provozu kavárny.

 

1.4 Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit na recepci nebo správci penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen tuto vzniklou škodu nahradit.

 

1.5 Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány na recepci v den ukončení pobytu nejpozději do 11:00 hodin. Recepční provede zběžnou kontrolu pokoje. V případě opuštění pokoje před otevřením recepce je host povinen zanechat klíče ve schránce umístěné u hlavního východu z penzionu  Nebudou-li klíče od vyklizeného pokoje řádně předány do 11:00 hodin, bude hostovi účtován poplatek za další započatý den pobytu.

 

1.6 V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

 

1.7 Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 

1.8 K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určených tj. přímo v jeho areálu. Brána vjezdu do areálu penzionu je ovládána centrálním dálkovým ovladačem, který je umístěn vedle hlavního vchodu do penzionu. Pokud chce bránu otevřít při příjezdu, nechá vozidlo před bránou, vstupní brankou projde k centrálnímu ovladači. Ovládání brány spočívá ve jednorázovém stlačení tlačítka centrálního ovladače. Poté se brána začne otevírat. Host vyčká do úplného otevření brány a neprodleně vjíždí či vyjíždí z nebo do areálu penzionu. Host se při vjezdu či výjezdu nesmí zbytečně zdržovat v prostoru pohybující se brány.

 

2. Pravidla chování hostů v penzionu a na pokojích

 

2.1 Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu alkohol, psychotropní či omamné látky.

 

2.2 Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

 

2.3 Je zakázáno vstupovat mimo prostory vymezené hostům.

 

2.4 Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

 

2.5 Psi i jiná zvířata nejsou povolena.

 

2.6 Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy penzionu řádně očistili obuv.

 

2.7 Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí, vně i uvnitř penzionu

 

2.8 Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně) ani prodlužovací sňůry. Host nesmí bez souhlasu správce penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 

2.9 V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

 

2.10 Noční klid v budově penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinní jej dodržovat.

 

2.11 Celý objekt je sledován kamerovým systémem

 

2.12 V prostorách penzionu je zakázáno skladovat a manipulovat s materiálem a předměty, který s provozem daných prostorů nesouvisí.

2.13 Je zakázáno poškozování a manipulace s prostředky protipožární ochrany (hasicí přístroje, požární hydrant, požární uzávěry, hlásiče požáru), pokud nehrozí požární nebezpečí a vznikne potřeba je použít

2.6 Hosté jsou povinni dodržovat obecné zásady bezpečného chování

 

3. Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 

3.1 Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel penzionu ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.

 

3.2 Majetek ubytovaných hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek, proto vždy zamykejte hlavní vchod i pokoj.

 

3.3 Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

 

3.4 Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí a postupovat dle požární poplachové směrnice, která je vyvěšena na chodbě na jednotlivých podlažích.

Ohlašovny na tel. číslech:

  • TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
  • PRVNÍ POMOC 155
  • HASIČI 150
  •   POLICIE 158

 

4. Ostatní

 

4.1 Výměna ložního prádla se provádí 1x týdně, výměna ručníků, koše, toal. papíru podle aktuální potřeby nebo na požádání.

 

4.2 Sušení většího množství prádla na otopných tělesech v pokojích je zakázané.

 

4.3 Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit správci penzionu nebo na recepci.

 

4.4 V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

 

4.5 V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem majitele penzionu.

 

4.6 Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě jeho porušení, je vedení penzionu oprávněno ubytování ukončit ihned a bez náhrady

 

4.7 Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji a koupelně všechny svítidla a vypnout drobné spotřebiče(např. k osobní hygieně), uzamknout dveře pokoje, při příchodu i odchodu uzamknout vchodové dveře.